• Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" Vrbas
 • (+381) 21 706-233

Јавни конкурс за избор директора Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас

 • Datum: 02/07/2018

Конкурс је објављен у Службеном гласнику РС, број 50 од 29. јуна 2018. године.

Центар за физичку културу
„Драго Јововић“ Врбас
Број: 756
Дана: 27.06.2018.
В р б а с 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91,71/94,79/2005,81/2005,83/2005 и 83/2014),члана 17. став 1. и 2. Одлуке о промени оснивачког акта установе за физичку културу („Службени лист општине Врбас“ број 2/2014), члана 18.став 2 Статута Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас (број:676 од 16.5.2014.године,986 од 16.11.2017. године-Допуна и  659 од 30.5.2018.године-Измена), Управни одбор Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас на седници одржаној дана 27.06.2018. године, донео је одлуку да распише и огласи:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ“ ВРБАС

Установа у којој  се врши избор директора:

         Центар за физичку културу„Драго Јововић“ Врбас из Врбаса.

Матични број: 08319138, ПИБ 100636800.

            Претежна делатност:

-93.11 –делатност спотртских објеката.

            Радно место за које се спроводи конкурс:

            Директор .

            Мандат директора и место рада:

            Мандат директора траје четири године.

            Место рада је у Врбасу, Улица Панонска број 2.

За директора Центра може бити именовано лице, које поред Законом прописаних услова, испуњава следеће услове:

-Да је држављанин Републике Србије;

-Који је стекао високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године или на студијама првог степена у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне академске,односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем по пропису који је важио до 10.септембра 2005.године, у области правних, економских, психолошких, менаџерских и педагошких наука и најмање три године радног искуства;

-Да поседује организационе способности;

-Да нема законских сметњи за његово именовање;

-Да испуњава и остале опште услове по прописима о раду. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

            Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

            Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 1. Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
 2. Оверена фотокопија личне карте,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Диплома или уверење о стручној спреми,
 5. Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се доказује да има најмање три година радног искуства на пословима за које се захтева тражени степен образовања, да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова),
 6. Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
 7. Уверење надлежног органа да лицу у складу са Законом којим се уређују кривична дела није изречена мера безбедности и то:
 • обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој  установи,
 • обавезно психијатриско лечење на слободи,
 • обавезно лечење наркомана,
 • обавезно лечење алкохоличара,
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

8.Уверење о држављанству Републике Србије;

9.Лекарско уверње о општој здравственој способности.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс- у затвореној коверти ,лично или путем поште:

Центар за физичку културу„Драго Јововић“ Врбас, Управном одбору, са назнаком - Пријава на јавни конкурс за избор директора - не отварај.

21460 Врбас,Улица Панонска бр.2.

Напомена:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

Овај Јавни конкурс  објављује се  у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневним новинама „Дневник“, као и на званичној интернет презентацији Центра  за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Листу кандидата за директора који су испунили прописане услове, заједно са својим мишљењем, Управни одбор ће донети и доставити оснивачу ради именовања директора,у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса.

 

Председник Управног одбора,
Златко Шкорић

 

Prijavi se na Mailing listu CFK Vrbas

Kontakt

 • Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" | Panonska 2, Vrbas 21460
 • (+381) 21 706-233 | (+381) 21 706-693

Online rezervacije

Pošaljite Vaš zahtev za rezervaciju sobe u smeštaju CFK Vrbas.