• Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" Vrbas
 • (+381) 21 706-233
INFO CFK

Конкурс је објављен у Службеном гласнику РС, број 50 од 29. јуна 2018. године.

Центар за физичку културу
„Драго Јововић“ Врбас
Број: 756
Дана: 27.06.2018.
В р б а с 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91,71/94,79/2005,81/2005,83/2005 и 83/2014),члана 17. став 1. и 2. Одлуке о промени оснивачког акта установе за физичку културу („Службени лист општине Врбас“ број 2/2014), члана 18.став 2 Статута Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас (број:676 од 16.5.2014.године,986 од 16.11.2017. године-Допуна и  659 од 30.5.2018.године-Измена), Управни одбор Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас на седници одржаној дана 27.06.2018. године, донео је одлуку да распише и огласи:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ“ ВРБАС

Установа у којој  се врши избор директора:

         Центар за физичку културу„Драго Јововић“ Врбас из Врбаса.

Матични број: 08319138, ПИБ 100636800.

            Претежна делатност:

-93.11 –делатност спотртских објеката.

            Радно место за које се спроводи конкурс:

            Директор .

            Мандат директора и место рада:

            Мандат директора траје четири године.

            Место рада је у Врбасу, Улица Панонска број 2.

За директора Центра може бити именовано лице, које поред Законом прописаних услова, испуњава следеће услове:

-Да је држављанин Републике Србије;

-Који је стекао високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године или на студијама првог степена у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне академске,односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем по пропису који је важио до 10.септембра 2005.године, у области правних, економских, психолошких, менаџерских и педагошких наука и најмање три године радног искуства;

-Да поседује организационе способности;

-Да нема законских сметњи за његово именовање;

-Да испуњава и остале опште услове по прописима о раду. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

            Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

            Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 1. Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
 2. Оверена фотокопија личне карте,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Диплома или уверење о стручној спреми,
 5. Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се доказује да има најмање три година радног искуства на пословима за које се захтева тражени степен образовања, да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова),
 6. Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
 7. Уверење надлежног органа да лицу у складу са Законом којим се уређују кривична дела није изречена мера безбедности и то:
 • обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој  установи,
 • обавезно психијатриско лечење на слободи,
 • обавезно лечење наркомана,
 • обавезно лечење алкохоличара,
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

8.Уверење о држављанству Републике Србије;

9.Лекарско уверње о општој здравственој способности.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс- у затвореној коверти ,лично или путем поште:

Центар за физичку културу„Драго Јововић“ Врбас, Управном одбору, са назнаком - Пријава на јавни конкурс за избор директора - не отварај.

21460 Врбас,Улица Панонска бр.2.

Напомена:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

Овај Јавни конкурс  објављује се  у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневним новинама „Дневник“, као и на званичној интернет презентацији Центра  за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Листу кандидата за директора који су испунили прописане услове, заједно са својим мишљењем, Управни одбор ће донети и доставити оснивачу ради именовања директора,у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса.

 

Председник Управног одбора,
Златко Шкорић

 

Detaljnije

Obaveštavamo Vas da će letnji bazeni Centra za fizičku kulturu "Drago Jovović" u Vrbasu početi sa radom u petak 08.06.2018. godine.

Detaljnije

Zimski bazen za građanstvo - neradni dani 06.08.04.2018. i 09.04.2018.

 • radni dan 07.04.2018. od 11:00h do 20:00h

Teretana - neradni dani 06.04.2018. i 09.04.2018.

 • radni dan 07.04.2018. od 10:00h do 20:00h

Mala hala-anex - neradni dani 06.08.04.2018. i 09.04.2018.

 • radni dan 07.04.2018. od 14:30h do 20:00h


Velika hala - neradni dani 06.08.04.2018. i 09.04.2018.

 • radni dan 07.04.2018. od 17:00h do 21:00h
Detaljnije

Zimski bazen za građanstvo:
radno vreme za četvrtak i petak (15. i 16. februar)
-od 12:00h do 20:00h

Teretana:

radno vreme za četvrtak i petak (15. i 16. februar)
-od 16:00h do 20:00h

Svi ostali sportski sadržaji neće raditi za državne praznike (osim za klubove koji su u trenažnom procesu)

Detaljnije

Smeštaj CFK je ponovo nagrađen za zalaganje, trud, ljubaznost i kvalitet pruženih usluga od strane gostiju smeštaja CFK koji su u objekat došli preko Booking.com, vodeće svetske kompanije za online putovanja i prateće usluge.

Detaljnije

Tradicionalni Božićni turnir u kuglanju održava se od 23.12.2017. godine do 05.12.2017. godine za kad je planirano finale ovog turnira.

Detaljnije

U subotu 21.10.2017. godine, sa početkom u 9:30, održaće se 27. Kros RTS-a u saradnji sa RTS-om, radio Beogradom, Opštinom Vrbas, Sportskim Savezom Opštine Vrbas i Centrom za fizičku kulturu "Drago Jovović". Ovaj događaj podržao je i omladinski atletski klub "Vrbas", Komunalac Vrbas i Elektrovojvodina.

Detaljnije

U organizaciji Bodi bilding i fitnes saveza Vojvodine i BBK „DORIAN“ Vrbas 22.10.2017.godine u Centru za fizičku kulturu "Drago Jovović" održaće se prvenstvo Vojvodine u fitnesu za mlađe kategorije i u bodi bildingu i fitnesu za juniore i seniore.

Detaljnije

U Centru za fizičku kulturu "Drago Jovović" održava se 5. Međunarodni kongres konvencionalne, alternativne, tradicionalne i integrativne medicine. Vreme održavanja kongresa je od 10:00 časova u petak 29.09.2017. godine do 20:00 časova 30.09.2017. godine.

Detaljnije

Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" će od petka do nedelje po deveti put biti domaćin 39. Festivala folklornih tradicija Vojvodine.

Festival će pratiti i Panonski vašar, sajam starih zanata, narodnih proizvoda, nošnji, instrumenata, proizvoda za domaćinstvo, tradicionalnih jela i drugog.

Detaljnije
Page 1 of 2
Prijavi se na Mailing listu CFK Vrbas

Kontakt

 • Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" | Panonska 2, Vrbas 21460
 • (+381) 21 706-233 | (+381) 21 706-693

Online rezervacije

Pošaljite Vaš zahtev za rezervaciju sobe u smeštaju CFK Vrbas.